Kỹ sư – Kỹ thuật viên Nhật Bản

Việc Làm Nơi làm việc Ngày tuyển
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN: 2 NAM KỸ THUẬT VIÊN LẬP TRÌNH Hokkaido - Nhật Bản 15/03/2018

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook