Quan hệ Việt - Nhật qua những con số - Xuất khẩu lao động Nhật Bản - Hoàng Long CMS

Quan hệ Việt – Nhật qua những con số

Tuy Nhật Bản là bên cung cấp viện trợ phát triển (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, cán cân thương mại hai bên tương đối cân bằng, đổi vai xuất siêu hay nhập siêu cho nhau thường xuyên.

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

Fanpage Facebook